Personakt

Jens Laursen Elgaard

Bonde og Gaardbeboer. Blev højst 58 år.

Født:1736 Rud S, Galten H, Randers A.
Død:07.03.1794 Skader S, Sønderhald H, Randers A.

Ægteskab med Johanne Marie Sørensdatter (1747 - 1817)

Vielse:omkring 1772.

Børn:
Laurits Jensen (1777 - >1787)
Kirsten Jensdatter (1780 - 1854)
Søren Jensen (1782 - 1842)
16.07.1771. Mathias Wilhelm von Huitfeldt Til Clausholm Ridder Deres Kongl. Maytts Bestalter Geheime Raad Kammer Herre og Stiftbefalings Mand over Wiborg Stift samt Amtmand over Halds Amt.

Giør Witterligt! At have Stæd og Fæst ligesom jeg og hermed Stæder og Fæster til Jens Laursen Elgaard, Barnefød på mit Clausholm Gods udi Hallendrup, den mig tilhørende gaard i Schader som Sørren Christensen sidst beboede, men formedelst Armod og paadrane Restance har maattet Qvittere.

Hvilken Gaard som nu efter Jord-deelingen staar for Hartkorn 8 tdr 4 skp. Bemeldte Jens Lausen Ellgaard, straxsen maa tiltræde, nyde, bruge og i Fæste sin Liwstiid beholde, med selv samme ret og rettighed i Bye og marck som hans Formand det i Fæste og brug haft haver, og det paa følgende Wilkaar,

1. At hand iorden tilbørlig dyrker og driver uden noget deraf at bortleie eller fra Stædet at bortvende. -

2. Bygningen forsvarligen forbedrer og Stædse i god Stand vedligeholder. -

3. Haver og alle tiider efterlader den fornødne og udkrævende besætning. -

4. Svarer og uden Restance, i rette tiid betaler i Kongl: Skatter og Contributioner som nu paabuden ere eller herefter vorder paabuden, saavel som Landgilden efter Jorde-Bogen til hver aars Martini[1], item den sædvanlige udkrævende Hovning, upaaklagelig at forrette, naar hand derom tilsagt vorder, eller i dets Stæd betaler arbeidspenge, lige med andre hans Medtienere der i Byen. –

I øvrigt retter og forholder Fæsteren sig i alle andre Ting og tilfelde efter Hans Kongl: Maits Allernaadigste Love og Forordninger, samt er mig som sit Herskab og min beskikkede Fuldmægtig Hørig og lydig alt under dette sit Fæstes fortabelse.

For indfæstning er Fæsteren befriedt, imod at hand betaler den paa Gaarden hæftede Restance. – Til stadfæstelse under min Haand og Signete. – Clausholm den 16. Juli 1771. –

Huitfeldt

(fra www.danmarkshistorien.dk)